Drukarnia Tekstylna-o firmieNadruki na odzieży - galeriaDrukarnia Tekstylna Cennik nadrukówOdzież reklamowa, Tekstylia reklamoweKontakt-Drukarnia Tekstylna
 
Regulamin
Jak zamawiać

Akceptujemy kilka sposobów zamawiania:

  • 1. dokonanie zamówienia drogą elektroniczną na adres: info@textildruck.com.pl
  • 2. osobiście w siedzibie firmy
  • 3. pisemnie na fax 71 349 36 16

Pliki graficzne

Pliki powinny być przygotowane  nastepujaco:

  • 1. Dla grafiki bitmapowej

-         druk bezpośredni - Adobe Photoshop (parametry plików: rozdzielczość min. 220 dpi, w skali 1:1, RGB, dla plików zapisanych jako jednokolorowe bitmapy minimalna rozdzielczość: 600 dpi)

-         fototransfer - Adobe Photoshop (parametry plików: rozdzielczość min. 220 dpi, w skali 1:1, RGB, dla plików zapisanych jako jednokolorowe bitmapy minimalna rozdzielczość: 600 dpi)

  • 2. Dla grafiki wektorowej

-          druk bezpośredni – Corel Draw , czcionki zamienione na krzywe,

            -      fototransfer – Corel Draw – kolory CMYKMateriały w formie elektronicznej są przyjmowane na nośnikach: CD, pamięć USB lub wysłane mailem.

Kolory grafiki, jeśli nie są zaczerpnięte ze standardowej palety kolorów, powinny być określone według  Pantone

lub w inny sposób określone np wydruki na papierze.

Wszystkie teksty użyte w projekcie muszą być zamienione na krzywe.

Do projektów zdęciowych  niezbędne jest dostarczenie matchprintu, chromalinu

lub  wydruku odzwierciedlającego  kolorystykę grafiki.

W przypadku przesyłania plików wektorowych, prosimy o dołączenie dodatkowo pliku -  bitmapy, w niskiej rozdzielczości: 72 dpi, który posłuży do sprawdzenia czy projekt nie uległ zniekształceniu.

Oferujemy również samodzielne wykonywanie projektów zdobień tekstyliów, wg wytycznych klienta - szczegóły po omówieniu projektu.


Warunki współpracy

Poniższe Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Drukarnią Tekstylną, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.


§ 1 ZAMÓWIENIA

1.1  Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

1.2  Zamówienie musi zawierać: nazwę Zamawiającego, numer NIP, adres ,numer telefonu i faksu, imię i  nazwisko osoby zamawiającej oraz pieczęć firmową z czytelnym podpisem osoby zamawiającej. Podpisanie Warunków lub formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Drukarni Tekstylnej do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

1.3  Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach wymienionych w punkcie 1.4 należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować firmę.

1.4  Zamawiający wraz z zamówieniem dostarczy Drukarni Tekstylnej niezbędne do realizacji zamówienia materiały.  

1.5 Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.


§ 2 PŁATNOŚCI

2.1 Jeżeli wartość zamówienia przekracza 1000 zł, przed rozpoczęciem jego realizacji wymagana jest przedpłata w wysokości 50 % wartości zamówienia brutto, pozostała do zapłaty kwota  uregulowana przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury. O ile nie ustalono inaczej, faktury do wartości 1000 zł płatne są przelewem przed odbiorem towaru lub gotówką przy odbiorze towaru.

2.2 Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej za pierwsze dwa zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności

2.3 Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

2.4 W przypadku wycofania się zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Drukarnię Tekstylną przy realizacji tego zamówienia.

2.5 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Drukarnia Tekstylna ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia Zamawiającego kosztami upomnień.

2.6 W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

2.7 Drukarnia Tekstylna  ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie do wysokości jego wartości.


§ 3 Realizacja

3.1 Ze względu na specyfikę procesu zdobienia Drukarnia Tekstylna ma prawo dostarczyć +/- 2% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia nadwyżki towaru i zapłaty za nią. Przy zamówieniach wymagających dokładnej ilości , Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Nadwyżki i odpady produkcyjne z  mogą być przekazywane przez Drukarnię Tekstylną na cele charytatywne. Na życzenie Zamawiającego, Drukarnia Tekstylna  może odsprzedać towar II gatunku po obniżonej cenie.

3.2 Drukarnia Tekstylna  nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u swoich dostawców.

3.3 Drukarnia Tekstylna ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej ilości towaru.

3.4 Drukarnia Tekstylna nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w zamówieniu.

§ 5 TRANSPORT

5.1 Ceny towarów zawarte w cenniku nie zawierają kosztów dostawy. Zamawiający może odebrać towar we własnym zakresie, może również wskazać firmę spedycyjną do dostarczenia towaru. Drukarnia Tekstylna dostarcza we własnym zakresie towar do Zamawiającego, kosztami dostawy obciąża Zamawiającego5.2 Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie uszkodzeniu – do sporządzenia reklamacji w obecności kuriera na liście przewozowym.

§ 6 REKLAMACJE

6.1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Drukarnie Tekstylną. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą być przekazane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

6.2 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom w przypadku, gdy Zamawiający nabywa w Drukarni Tekstylnej towar bez zdobienia. Zwroty towaru poddanego obróbce w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

7.1 Jeżeli Zamawiający nie dokonał wyraźnego( na piśmie) zastrzeżenia, to  wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych produktów w materiałach reklamowych, stronie internetowej, ekspozycji na targach branżowych oraz próbek możliwości technicznych Drukarni Tekstylnej.

7.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

§ 8 POZOSTAŁE WARUNKI

8.1  Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

8.2 Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Drukarni Tekstylnej we Wrocławiu

8.3 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.4 Złożenie zamówienia w Drukarni Tekstylnej jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych ustaleń przez Zamawiającego.


O FIRMIE POMOC  |  SKLEP  |  REGULAMIN  |  PROMOCJE  | TARGI  l LINKI | CENNIK NADRUKÓW  | O SITODRUKU  |
Poprawny CSS!


Regulamin zakupów i realizacji zamówień, zasay współpracy:rukarnia Tekstylna Wrocław